Okikukai Japón Dojos

KOZA Dojo

Masanori Yonamine

kyoshi 8 Dan

NAHA Dojo

Tsutomu Nakahodo

Hanshi 10 Dan

SASHIKI Dojo

Kosuke Yonamine

Hanshi 10 Dan

URASOE Dojo

Nobuhide Asato

Hanshi 10 Dan

GUSHIGAWA
Karate Club

Shinmatsu Okuhama

hanshi 9 Dan

CHATAN Dojo

Shigeru Takamiyagi

Hanshi 10 Dan

KITAMAE Dojo

Asakyo Kyuna

Hanshi 9 Dan

AWASE Dojo

Keicho Tobaru

Handhi 9 Dan

Yamashiro Dojo

Hirokuni Yamashiro

Kyoshi 8 Dan

MATSUSHIMA Junior high school Club

Takeo Sakiyama

Kyoshi 8 Dan

YOMITAN Dojo

Sakae Uechi

Renshi 6 Dan

AGEDA Dojo

Shokei Machida

Kyoshi 7 Dan

AGEDA female Dojo

Hatsuko Machida

Sihan 5 Dan

Tokyo Shibu FUKAGAWA ARAKAKI Dojo

Shozen Arakaki

Kyoshi 8 Dan

Hachioji Shibu
HACHIOJI YUGI Dojo

Toshijo Izima

Renshi 6 Dan

Tokyo Shibu
HORINOUCHI Dojo

Shoei Kazama

Shihan 6Dan