Okikukai Directors

Honorary Adviser

Ryuko Tomoyose

Hanshi 10 Dan

Adviser

Tsutomu Nakahodo

Hanshi 10 Dan

Adviser

Toshio Higa

Hanshi 10 Dan

Adviser

Kosuke Yonamine

Hanshi 10 Dan

Adviser

Nobuhide Asato

Hanshi 10 Dan

桃原慶長

Chairman

Keicho Tobaru

Hanshi 9 Dan

Vice-Chairman

Sakae Uechi

Renshi 6 Dan

Vice-Chairman

Takashi Arakaki

Kyoshi 8 Dan