Nro.41 Torneo de la Okikukai

Ago 17,2008 @Okinawa-shi Budo-kan