The 12th Okikukai metropolitan area boy tournament