21st Uechi-ryu Karatedo Kyokai Tokyo Tournament

The 21st Uechi-ryu Karate-do Kyokai Tokyo Tournament was held on November 3, 2023 (national holiday) at the Ogikubo Gymnasium. The following 15 competitors from the Tokyo Fukagawa Arakaki Dojo participated in the tournament, showing the results of the training they have been accumulating.

2nd grade elementary school division
・Seki Tosei 3rd
・Doi Soshiro

3rd grade elementary school division
・Arai Naru Second Place
・Saito Takumi
・Wakabashi Ritsuki

5th grade elementary school division
・Kudo Anna
・Arai Naru

Junior High School 
・Kudo Rena
・Shibuya Shogo

High School
・Endo Shoei

Men’s Dan
・Nirasawa Hideto 2nd
・Hashimoto Hideki 3rd
・Đurić Maruko

Women’s Dan
・Kudo Naoko
・Suzuki Mayumi